17 listopada 2014 12:09

Regulamin 15. Drużynowych Amatorskich Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach – sezon 2014/2015

regulamin kręgli 2014-2015

 

I. CELE:

– kształtowanie i doskonalenie cech psycho-motorycznych startujących zawodników

– popularyzacja kręglarstwa rekreacyjnego

– współzawodnictwo pomiędzy drużynami zakładowymi, osiedlowymi, Ognisk TKKF na terenie miasta

– wyłonienie najlepszego zespołu amatorskiego na sezon startowy 2014/2015

 

II. ORGANIZATORZY:

Zarząd Ogniska TKKF „OLIMP”, Zarząd Miejski TKKF, Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

turnieje rozgrywane będą na kręgielni OSiR-u w Tomaszowie Maz.

w niżej podanych terminach:

1. kolejka - 13 listopada 2014 r.           5. kolejka - 29 stycznia 2015 r.

2. kolejka - 27 listopada 2014 r.           6. kolejka - 26 lutego 2015 r.

3. kolejka - 11 grudnia 2014 r.           7. kolejka - 12 marca 2015 r.

4. kolejka - 15 stycznia 2015 r.            8. kolejka - 26 marca 2015 r.

 

IV. UCZESTNICTWO:

– w turnieju startują zgłoszone drużyny składające się z członków Ognisk TKKF oraz osób nie stowarzyszonych

– w drużynie nie mogą startować zawodnicy, którzy są zgłoszeni do PZK, a ich przerwa startowa w imprezach organizowanych przez PZK nie może być mniejsza niż dwa lata

– w imprezie mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w rozgrywkach

– podczas startu obowiązuje strój stosowany w tej dyscyplinie sportowej

– zawodnik w danym sezonie może być zgłoszony tylko w jednej drużynie i w niej występować

UWAGA! W ostatnich dwóch kolejkach nie mogą występować zawodnicy, którzy nie rozegrali minimum jednego meczu w sześciu rozegranych wcześniej kolejkach.

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADENIA:

– zgłoszone drużyny startują w czteroosobowych składach podanych przed rozpoczęciem każdego turnieju ( w zespołach mogą startować również zawodniczki)

– w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do gry zespół który stawi się na zawody w dwuosobowym składzie

– do punktacji drużyny zaliczane będą trzy najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników danej drużyny (najsłabszy wynik nie będzie brany pod uwagę)

– w każdym turnieju każdy z zawodników wykonuje 40 rzutów do pełnego ustawienia kręgli na czterech kolejnych torach (10 rzutów na każdym torze)

– czas na wykonanie 40 rzutów wynosi 20 minut

– turniej rozgrywany będzie systemem blokowym

– kolejność startujących drużyn oraz numer toru ustalona będzie na pierwszym turnieju w drodze losowania wg załączonego schematu

 

VI.KLASYFIKACJA:

– o zajęciu pierwszego miejsca w poszczególnych turniejach decyduje największa suma strąconych kręgli trzech zawodników danej drużyny. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez dwie lub więcej drużyn o kolejności decyduje większa ilość strąconych 9, 8, 7 itd. przez zawodników danej drużyny których wynik został zaliczony do punktacji drużynowej.

– w klasyfikacji końcowej zwycięża drużyna która zdobyła największą ilość punktów we wszystkich turniejach. W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość strąconych kręgli przez zawodników drużyny we wszystkich turniejach

 

VII. PUNKTACJA:

I m – 8 pkt., II m – 7 pkt., III m – 6 pkt., IV m – 5 pkt., V m – 4 pkt.,

VI m – 3 pkt., VII m – 2 pkt., VIII m – 1 pkt., walkower – 0 pkt.

 

VIII. SPRAWY SĘDZIOWSKIE:

– turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZK obowiązującymi w kręglarstwie rekreacyjnym

– sędzią głównym turnieju jest Stanisław Józwik. Sędziowie asystenci, Artur Wojtalczyk, Henryk Piotrowski, Tomasz Dziubecki.

– w poszczególnych turniejach sędziują zawodnicy przeciwnych drużyn wyznaczeni przez sędziego turnieju

 

IX.WYRÓŻNIENIA:

trofea sportowe i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.

Uwaga! W przypadku uczestniczenia w zespole więcej niż 4 osób, nagradzani będą tylko ci zawodnicy którzy rozegrali w sezonie minimum 3 spotkania.

 

X. WPISOWE:

– 90 zł. od drużyny, które należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2014 r. Zespoły Ognisk TKKF 80 zł.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! Organizator prosi o dokonanie ubezpieczenia dodatkowego we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za wszelkiego rodzaju kontuzje powstałe podczas trwania zawodów.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na trybunach obiektu

– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz wykonywania decyzji kierownictwa imprezy, sędziów lub osób z obsługi

– poza organizatorami i sędziami za barierką mogą przebywać tylko zawodnicy wykonujący rzuty na poszczególnych torach

– zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu w hali kręgielni

– nie wolno uczestniczyć w zawodach w obuwiu w którym przyszliśmy z zewnątrz

UWAGA! Zespół na zewnątrz reprezentuje kierownik- kapitan drużyny, który decyduje o nazwie, składzie osobowym ekipy w obecnej oraz następnych edycjach rozgrywek.

Kierownik -kapitan zespołu odpowiedzialny jest za dopuszczenie zawodnika do gry bez aktualnych badań lub oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach.

Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również zapoznanie zawodnikówz regulaminem mistrzostw.

organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć z zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

– organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygania spraw spornych oraz decyzji w sprawach nie ujętych.