17 listopada 2014 11:47

Regulamin 21. Amatorskich Indywidualnych Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach – sezon 2014/2015

kregle-indywidualne-regulamin-2014-2015

I.CELE:

– zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych

rozgrywek

– popularyzacja kręglarstwa rekreacyjnego

– wyłonienie najlepszych uczestników wśród osób uprawiających kręglarstwo na

terenie miasta w sezonie 2014/2015

 

II. ORGANIZATOR:

ZARZĄD MIEJSKIEGO TKKF, OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

– na kręgielni OSiR-u w Tomaszowie Maz. odbędzie się

10 turniejów klasyfikacyjnych w następujących terminach:

 I turniej - 6 listopada 2014 r.    VI turniej - 22 stycznia 2015 r.

 II turniej - 20 listopada 2014 r.   VII turniej - 19 lutego 2015 r.

 III turniej - 4 grudnia 2014 r.    VIII turniej - 5 marca 2015 r.

 IV turniej - 18 grudnia 2014 r.    IX turniej - 19 marca 2015 r.

 V turniej - 8 stycznia 2015 r.    X turniej - 2 kwietnia 2015 r.

 

IV. UCZESTNICTWO:

– w mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z brakiem przeciwwskazań lekarskich – rocznik 2001 i starsi

– w przypadku zawodników, którzy w przeszłości wyczynowo uprawiali kręglarstwo obowiązuje dwuletnia przerwa od ostatniego startu w rozgrywkach mistrzowskich Polskiego Związku Kręglarskiego

– uczestnicy muszą posiadać estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe (nie wolno uczestniczyć w zawodach w obuwiu w którym przyszliśmy z zewnątrz)

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

a) w cyklu mistrzostw odbędzie się 10 turniejów klasyfikacyjnych

b) zgłoszenia imienne przyjmowane będą przed rozpoczęciem każdego turnieju klasyfikacyjnego w godz. 18.00 – 18.15. W wyjątkowych przypadkach (uzgodnione z sędzią zawodów) można zgłoszenia dokonać po godz. 18.15.

c) zawodnicy startują wg kolejności zgłoszeń u sędziego zawodów. Zgłoszenie zawodnika do gry musi być osobiste z równoczesnym uregulowaniem wpisowego.

UWAGA! Kwota wpisowego musi być odliczona.

d) do zawodników należy pilnowanie swojej godziny startu. Sędzia ma obowiązek trzykrotnego wywołania zawodnika do gry. W przypadku nieobecności, startujący przechodzi na koniec listy zgłoszeniowej.

e) poza organizatorami i sędziami za barierką mogą przebywać tylko zawodnicy wykonujący rzuty na poszczególnych torach

f) w każdym turnieju uczestnicy wykonują po 40 rzutów (4 x 10) do tzw. pełnych w systemie łańcuchowym. Na torze Nr 1 startujący ma prawo do trzech rzutów rozgrzewkowych.

g) czas na oddanie 40 rzutów wynosi 20 minut

UWAGA! Przy dużej ilości zawodników, organizator bierze pod uwagę starty w systemie blokowym (2 x 20) oraz rozgrywanie turnieju na wszystkich torach.

 

VI. KLASYFIKACJA:

a) punktacja w każdym turnieju klasyfikacyjnym:

1 m- 150 pkt., 2 m-140 pkt., 3 m-135 pkt., itd. do 29 miejsca- 5 pkt.

Od 30 miejsca 5 punktów za uczestnictwo.

b) w przypadku uzyskania jednakowej ilości wyników o kolejności zadecyduje większa ilość 9, 8, 7 itd.

c) zwycięzcą turnieju mistrzostw zostaje zawodnik, który uzyska największą ilość punktów po 10 turniejach klasyfikacyjnych , zaliczając 8 najlepszych wyników.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności decydować będzie ilość wyższych lokat uzyskanych w turniejach.

d) sklasyfikowani zostaną tylko uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 6 turniejach.

 

VII. SPRAWY SĘDZIOWSKIE:

a) sędziami turnieju są: Artur Wojtalczyk, Henryk Piotrowski, Stanisław Józwik, Tomasz Dziubecki.

b) sędziowie wyznaczają osoby do sędziowania. Uczestnicy, którzy zakończyli swój udział w danym turnieju mają obowiązek sędziowania zawodnikowi rozpoczynającemu start w zawodach

c) w mistrzostwach obowiązują przepisy Polskiego Związku Kręglarskiego poza przypadkami ujętymi w niniejszym regulaminie

 

VIII.WYRÓŻNIENIA:

-trofea sportowe i dyplomy za zajęcie I, II, III, IV, V i VI miejsca w kat. mężczyzn i za zajęcie I, II, III miejsca w kat. kobiet.

UWAGA! W przypadku sklasyfikowania w całym turnieju mniej niż 6 zawodniczek, nagrodzona zostanie tylko zwyciężczyni mistrzostw.

PUCHAR FIRMY „PARKIET DOM” dla zawodnika lub zawodniczki którzy uzyskali największą sumę strąconych kręgli we wszystkich10 turniejach klasyfikacyjnych.

Statuetka przechodnia za najlepszy wynik sezonu ufundowana przez Andrzeja Kucharczyka

 

IX. WPISOWE:

4 zł. od osoby, które należy wpłacić przy zapisywaniu się przed zawodami.

(Uwaga! Kwota musi być odliczona) Wysokość wpisowego może ulec zmianie.

3 zł. zniżka dla członków TKKF z ważną legitymacją (uzupełniona adnotacja o opłaconych składkach za dany rok)

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! Organizator prosi o dokonanie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.

Uczestniczyć w turniejach mogą tylko osoby z brakiem przeciwwskazań lekarskich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia oraz wszelkiego rodzaju kontuzje powstałe podczas trwania turnieju.

b) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na trybunach obiektu

c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz wykonywania wszelkich decyzji kierownictwa imprezy, sędziów lub osób z obsługi

d) wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas mistrzostw

e) wpłacenie wpisowego-zgłoszenie się do zawodów- jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu

f) zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu w hali kręgielni

g) organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć z zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

h) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu dokonywania w nim zmian, rozstrzygania spraw spornych oraz decyzji w sprawach nie ujętych