6 listopada 2014 08:05

Regulamin 45. Edycji Amatorskich Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn O Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego „ARTOM” – sezon 2014/2015

siatkówka 2014-2015 regulamin

REGULAMIN

45. Edycji Amatorskich Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego

w Piłce Siatkowej Mężczyzn

O Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego „ARTOM”

sezon 2014/2015

I. CELE: – zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych

rozgrywek

– popularyzacja siatkówki w formie rekreacyjnej

– współzawodnictwo pomiędzy drużynami zakładowymi, osiedlowymi, szkolnymi,

Ognisk TKKF na terenie miasta

 

II.ORGANIZATOR: – Zarząd Miejskiego TKKF , Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Tomaszowie Maz. tel. 724-58-27, 605/23-93-65.

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

III. TERMIN I MIEJSCE: – wg szczegółowego terminarza rozgrywek

 

IV. UCZESTNICTWO : a) w rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny zakładowe, osiedlowe

szkolne, Ognisk TKKF

b) w sezonie 2014/2015 uczestniczy 9 zespołów

c) zespół powinien składać się z 6 zawodników, wyjątkowo dopuszcza się gry w 5-cio

osobowym składzie

d) w imprezie mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne zaświadczenia

lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie podpisane

oświadczenia o zdolności do udziału w rozgrywkach

e) niepełnoletni uczestnicy turnieju muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego

na uczestnictwo w turnieju

UWAGA! Za dopuszczenie zawodnika do gry bez aktualnych badań, a także bez podpisanego

oświadczenia i pisemnej zgody opiekuna prawnego odpowiedzialny jest kierownik a w

przypadku nieobecności, kapitan drużyny.

f) w przypadku byłych zawodników, którzy uczestniczyli w rozgrywkach OZPS lub PZPS

obowiązuje przerwa 6 miesięcy od ostatniego rozegranego meczu.

g) w okresie jednej rundy zawodnik może reprezentować tylko zespół, w którym

rozpoczął rozgrywki. Dopuszcza się możliwość zmiany barw zawodników po za-

kończeniu pierwszej rundy; szczegóły zostaną omówione na zebraniu organiza-

cyjnym przed rozpoczęciem rundy rewanżowej.

UWAGA! h) w czterech ostatnich kolejkach II rundy nie mogą występować zawodnicy, którzy nie

rozegrali minimum trzech spotkań w 14 rozegranych meczach I i II rundy (zawodnik

musi być wpisany do protokółu meczowego).

i) do protokółu meczowego wpisuje się tylko zawodników grających w danym meczu.

Nie wpisuje się zawodników rezerwowych nie występujących w danym spotkaniu.

UWAGA! j) naruszenie punktu IV p.p. i) regulaminu powoduje, że zespół przegrywa mecz walkowe-

rem

k) obowiązkiem kierownika – kapitana zespołu jest czytelnie wypełnienie protokółu

meczowego po zakończonym spotkaniu

l) KIEROWNIK drużyny reprezentuje zespół na zewnątrz. Decyduje o nazwie oraz

składzie osobowym zespołu w obecnej oraz następnych edycjach rozgrywek.

Wykaz kierowników drużyn stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

O zmianach kierowników w zespołach musi być powiadomiony organizator.

Kierownikiem zespołu musi być osoba pełnoletnia.

Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również zapoznanie zawodników

swojej drużyny z regulaminem mistrzostw.

 

 

 

 

ł) w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek zawodnicy mogą reprezentować

inną po zakończeniu rundy.

 

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

 

a) rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch rundach systemem „każdy z każdym”

b) w przypadku zgłoszenia się do rozgrywek w sezonie 2015/16 – 14 drużyn, rozgrywki przepro-

wadzone zostaną w dwóch „Ligach”. W I Lidze wystąpi 7 pierwszych zespołów,

II Ligę utworzą kolejne zespoły.

W przypadku zgłoszenia się 15 zespołów I Ligę utworzy 8 pierwszych drużyn.

II ligę utworzy kolejnych 7 drużyn.

c) mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów przez jedną z drużyn. W przypadku wy-

niku meczu 1:1 rozegrany będzie trzeci set do 15 punktów z dwupunktową przewagą.

d) godzina podana w terminarzu jest godziną rozpoczęcia rozgrzewki, która trwa 15 minut.

W wyjątkowych sytuacjach drużyna niekompletna spotkanie może rozpocząć się z 5 min.

opóźnieniem. Po tym czasie w przypadku nieobecności minimum 5 zawodników danej

drużyny na boisku uznany zostaje walkower, jeżeli obydwa zespoły będą niekompletne –

– walkower obustronny. Organizator apeluje do kierowników i kapitanów o wcześniejsze

zgłaszanie się drużyn w celu punktualnego rozpoczynania spotkań.

e) zespoły rozgrywające drugie spotkania, w swoich sektorach nie przeprowadzają rozgrzewki w

parach. Do tego służy sektor drugi. Rozpoczynają grę w sektorze wyznaczonym od przejścia

na atak.

f) dwukrotne niestawienie się do rozgrywek lub otrzymanie przez drużynę walkowera powo-

duje wykluczenie zespołu w danym sezonie (wpisowego nie zwraca się).

Za każdorazowe niestawienie się na mecz lub otrzymany walkower drużyna zostaje

ukarana kwotą w wysokości 25 zł. i zobowiązana jest powyższą kwotę wpłacić organi-

zatorowi w terminie 3 dni od daty nie rozegranego meczu. Nie uregulowanie kary powo-

duje automatyczne wycofanie drużyny z rozgrywek.

 

VI. PUNKTACJA: – zwycięstwo – 2 pkt., porażka – 1pkt, walkower – 0 pkt

 

VII.KLASYFIKACJA: – o kolejności w danej rundzie i końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

– ilość punktów

– stosunek setów

– bezpośredni bilans spotkań

 

VIII. WYRÓŻNIENIA: – trofea sportowe dla mistrza rozgrywek oraz puchar Przedsiębiorstwa

Budowlanego “ARTOM”

– puchar Zarządu Miejskiego TKKF za zajęcie II i III miejsca w rozgrywkach

– dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca

 

IX. WPISOWE: – 280 zł. od drużyny. Zespoły Ognisk TKKF 260 zł.

Wpłaty w kasie lub na konto organizatora Miejskiego TKKF:

Bank Pekao SA I o Tomaszów Maz. Nr 21124031451111000027788925.

Płatność za I rundę w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2014 r. Po tym terminie

pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

Za II rundę do 28 lutego 2015 r. Po tym terminie również będzie pobierana dodatkowa

opłata w wysokości 50 zł.

UWAGA! Organizator ma prawo nie dopuścić zespołu do dalszych gier, gdy wpisowe nie zostanie

uregulowane w wyżej wymienionych terminach.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) w rozgrywkach obowiązują przepisy PZPS poza przypadkami ujętymi w niniejszym

regulaminie

b) drużyny powinny posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami)

c) nie przewiduje się przekładania meczu. Dopuszcza się natomiast rozegranie spotkania, przy

zgodzie obu drużyn, w terminie wcześniejszym niż przewiduje to terminarz rozgrywek.

(organizator w tym przypadku nie zapewnia sali do gry oraz obsługi sędziowskiej)

d) zespoły, które pierwsze spotkanie pomagają przy rozkładaniu siatki do gry

e) każda drużyna powinna posiadać piłkę meczową oraz piłki do rozgrzewki. Wybór piłki

meczowej należy do sędziego głównego zawodów.

f) w wyjątkowych przypadkach nieobecności sędziego na zawodach, mecze muszą być sędzio-

wane przez przedstawicieli drużyn

g) protesty w sprawie rozegranego meczu przyjmuje organizator na piśmie w ciągu 3 dni od

rozegranego spotkania. Po tym terminie spory dotyczące meczu nie będą rozstrzygane.

h) uczestnicy rozgrywek nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! Organizator prosi o dokonanie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.

i) w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, mecze, które ta drużyna rozegrała, anuluje

się (traktuje się je jako nierozegrane). Rozegrane wszystkie mecze I rundy zalicza się.

j) w przypadku niesportowego zachowania się zawodników organizator ma prawo na podsta-

wie opinii sędziego i obserwatorów wykluczyć drużynę lub poszczególnych zawodników

z rozgrywek

k) organizatorów podczas nieobecności na meczach, reprezentują sędziowie

l) odpowiedzialnym za kulturę na boisku, porządek w szatni, wypełnianie protokołów

meczowych, badania lekarskie, oświadczenia, zgody opiekunów oraz wpłacenie wpisowego

jest kierownik w przypadku nieobecności kapitan zespołu

m) organizator zastrzega sobie możliwość zmian w terminarzu rozgrywek oraz prawo interpretacji

niniejszego regulaminu

o) organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć z zawodów

a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także o zwycięzcach

na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

p) w sprawach spornych decyduje organizator , którego reprezentuje Prezes Zarządu i jeden z

Wiceprezesów w porozumieniu z Komisją Sportową (powołaną przed rozgrywkami) i sędzia-

mi zawodów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu z kierownikami drużyn 24 października 2014 r.