25 listopada 2013 18:40

Regulamin Amatorskich Drużynowych Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o puchar firmy „PRZEWOZY OSOBOWE WALCZAK” – sezon 2013/2014

R E G U L A M I N
AMATORSKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
w TENISIE STOŁOWYM
o PUCHAR FIRMY „PRZEWOZY OSOBOWE WALCZAK”

SEZON 2013/2014

grafika Regulamin Amatorskich Drużynowych Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o puchar firmy „PRZEWOZY OSOBOWE WALCZAK” - sezon 2013/2014

 

I. CELE:

– zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych rozgrywek

– popularyzacja tenisa stołowego w formie rekreacyjnej

– współzawodnictwo pomiędzy zespołami zakładowymi, osiedlowymi, szkolnymi, Ognisk TKKF na terenie miasta

 

II. ORGANIZATOR: ZARZĄD MIEJSKIEGO TKKF, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w TOMASZOWIE MAZ.

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

– wg szczegółowego kalendarza rozgrywek

 

IV. UCZESTNICTWO:

a) w rozgrywkach uczestniczą zespoły, zakładowe, osiedlowe, szkolne Ognisk TKKF

b) zawodnicy, którzy w przeszłości brali udział w rozgrywkach PZTS lub OZTS muszą posiadać 6-miesięczną przerwę od ostatniego rozegranego meczu w tych rozgrywkach (nie dotyczy uczestników rocznik 1963 i starszych)

c) zawodnik, który jeden raz przynajmniej wystąpił w określonej drużynie nie może już w tej edycji rozgrywek reprezentować innej drużyny

d) w turnieju mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w rozgrywkach, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w imprezie podpisane przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego

e) za dopuszczenie do gry bez aktualnych badań lub oświadczenia odpowiedzialny jest kierownik drużyny

f) odpowiedzialnym za kulturę rozegranego spotkania, wypełnianie protokółu meczowego i dostarczenie go organizatorowi odpowiedzialny jest kierownik zespołu.

Kierownik zespołu reprezentuje zespół na zewnątrz. Decyduje o nazwie oraz składzie osobowym drużyny w obecnej oraz następnych edycjach rozgrywek.

Kierownik drużyny musi być osobą pełnoletnią.

Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również zapoznanie zawodników z regulaminem mistrzostw.

g) obowiązuje zakaz gry w białych koszulkach

 

V.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

a) w sezonie 2013/2014 w rozgrywkach uczestniczy 8 drużyn

b) rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch rundach systemem “każdy z każdym”

c) drużyna rozgrywa mecz w 3 osobowym składzie

d) zawodnik, który został raz zmieniony nie może powrócić do gry w danym meczu

e) zespół posiadający w składzie dwóch lub jednego zawodnika nie przegrywa meczu walkowerem, a jedynie oddaje małe punkty za gry, których nie może rozegrać

f) spotkanie jest rozgrywane systemem “każdy z każdym“ oraz gra deblowa

g) debel rozgrywa się po trzech grach indywidualnych

h) w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, mecze które ta drużyna rozegrała, anuluje się (traktuje się je jako nie rozegrane). Rozegrane wszystkie mecze I rundy zalicza się.

i) w rundzie rewanżowej w danym zespole nie mogą występować zawodnicy, którzy minimum nie rozegrali jednego spotkania w tym zespole w I rundzie (zawodnik musi być wpisany do protokółu meczowego). Nie dotyczy zawodników, którzy występowali w danym zespole w poprzednim sezonie.

VI. SĘDZIOWIE:

– drużyny losują z którego zespołu zawodnik lub opiekun będzie sędziował pierwsze spotkanie. Dalej sędziowanie powinno odbywać się na przemian.

VII. KLASYFIKACJA:

– zwycięstwo – 3 pkt. duże

– porażka – 1 pkt. duży

– remis – 2 pkt. duże

– walkower – 0 pkt.

– w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej ilości punktów dużych o kolejności decydują punkty małe, gdy i to nie da rozstrzygnięcia, to odbędzie się dodatkowy mecz bez gry deblowej

 

VIII. WYRÓŻNIENIA:

– trofea sportowe i dyplomy firmy „PRZEWOZY OSOBOWE WALCZAK” za zajęcie I, II, III, IV miejsca

– upominek (trofeo sportowe) dla zawodnika, który zdobył najwięcej punktów w grach pojedynczych I i II rundy

IX. WPISOWE :

50 zł. – od drużyny. Wpłaty w kasie lub na konto organizatora Miejskiego TKKF:

Bank Pekao SA I o Tomaszów Maz. Nr 21124031451111000027788925.

Wpłata do 19 grudnia 2013 r. Po tym terminie pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.

UWAGA! Organizator ma prawo nie dopuścić zespołu do dalszych gier, gdy wpisowe nie

zostanie uregulowane w wyżej wymienionym terminie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) obowiązują ogólne przepisy PZTS

b) mecz nie może rozpocząć się później niż z 15 minutowym opóźnieniem

c) nie przewiduje się przekładanie meczy; dopuszcza się natomiast rozegranie spotkania, za zgodą obu drużyn, w terminie wcześniejszym lub najpóźniej przed rozpoczęciem następnej kolejki

d) drużyna, która dwukrotnie pod rząd lub trzykrotnie w ciągu rozgrywek nie stawi się na zawody, pozostaje wycofana z gry

e) protokóły z meczu mają obowiązek dostarczyć gospodarze zawodów (wymienieni w terminarzu na pierwszym miejscu) w ciągu 2 dni od rozegranego spotkania.

Uwaga! W przypadku nie dostarczenia protokółu przez gospodarza drużyna gości otrzyma walkower 10 : 0.

f) protokóły należy składać do biura Zarządu Miejskiego TKKF ul. Warszawska 7 m 15 (skrzynka pocztowa)

g) protokóły należy wypełniać czytelnie długopisem

h) protesty w sprawie rozegranego meczu przyjmuje organizator na piśmie w ciągu 3 dni od rozegranego spotkania

i) spory rozstrzygane będą przez organizatora wspólnie ze stronami zainteresowanymi

j) w przypadku niesportowego zachowania się zawodników organizator ma prawo na podstawie opinii sędziego i obserwatorów wykluczyć drużynę lub poszczególnych zawodników z rozgrywek

k) uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

Uwaga! Organizator prosi o dokonanie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.

l) organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć

z zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

m) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz decyzji w sprawach nie ujętych

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu z kierownikami drużyn 23 października 2013 r.