8 stycznia 2013 01:38

Regulamin I Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Halowej Piłce Nożnej o puchar Stacji Kontroli Pojazdów „ZIELONA” – sezon 2012/2013

R E G U L A M I N

I MISTRZOSTW TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

o PUCHAR STACJI KONTROLI POJAZDÓW „ZIELONA”

Sezon 2012/2013

I. CELE: – zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych rozgrywek

– popularyzacja halowej piłki nożnej w formie rekreacyjnej

– współzawodnictwo pomiędzy drużynami zakładowymi, osiedlowymi, szkolnymi, itp. na terenie miasta

II.ORGANIZATOR: – Zarząd Miejskiego TKKF, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. tel. 724-58-27, 605/23-93-65.

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

III. TERMIN I MIEJSCE: – wg szczegółowego terminarza rozgrywek, hala Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45

IV. UCZESTNICTWO :

1) w rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny np.: zakładowe, osiedlowe, szkolne itp.

2) w sezonie 2012/2013 uczestniczy 18 zespołów

3) drużyna do Mistrzostw może zgłosić max. 12 zawodników

4) zespoły muszą posiadać jednakowe stroje z numerami. Bramkarz musi się różnić strojem od innych zawodników uczestniczących w meczu.

5) w Mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1996 roku i starsi. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić zawodników z rocznika 1997.

6) w imprezie mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie podpisane oświadczenia o zdolności do udziału w rozgrywkach

7) niepełnoletni uczestnicy turnieju muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo

8) w okresie jednego sezonu zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

Rozgrywki przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną halową (futsal) poza przypadkami ujętymi w niniejszym regulaminie.

1) rozgrywki eliminacyjne przeprowadzone będą systemem „każdy z każdym” podzielonych drogą losowania na dwie grupy A i B po 9 zespołów. Faza finałowa (o miejsca) systemem pucharowym-formuła czterodrużynowa.

2) czas gry 2 x12 min. bez przerwy ze zmianą stron

3) zakończenie czasu gry po 12 min. sygnalizuje gwizdek sędziego

4) brak zatrzymywanego czasu gry (o zatrzymaniu czasu decydują sędziowie w szczególnych przypadkach)

5) za faule i niesportowe zachowanie zawodnik zostanie ukarany żółtą lub czerwoną kartką

6) zawodnik ukarany żółtą kartką nie może grać przez 1 minutę, a drużyna w tym czasie gra w osłabieniu (po stracie bramki może uzupełnić skład do kompletu, a zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary)

7) zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać do końca meczu, a drużyna bezwzględnie przez 2 min gra w osłabieniu

Zawodnik ukarany czerwoną kartką za wyjątkowo brutalny faul lub nie sportowe zachowanie może zostać wykluczony przez Komisję Sportową z gry w większej ilości meczów. Komisja składać się będzie z przedstawiciela Miejskiego TKKF, Sędziego Głównego oraz przedstawicieli drużyn (wybranych na spotkaniu organizacyjnym).

8) drużyny stawiają się na mecz 15 min przed jego rozpoczęciem i przeprowadzają rozgrzewkę za bramkami. Godzina podana w terminarzu jest godziną rozpoczęcia meczu.

W wyjątkowych sytuacjach drużyna niekompletna spotkanie może rozpocząć się max. z 5 min. opóźnieniem. Po tym czasie w przypadku nieobecności minimum 3 zawodników danej drużyny na boisku uznany zostaje walkower, jeżeli obydwa zespoły będą niekompletne – walkower obustronny.

9) dwukrotne niestawienie się do rozgrywek lub otrzymanie przez drużynę walkowera 5:0 powoduje wykluczenie zespołu w danym sezonie (wpisowego nie zwraca się)

Za każdorazowe niestawienie się na mecz lub otrzymany walkower drużyna zostaje ukarana kwotą w wysokości 100 zł. i zobowiązana jest powyższą kwotę wpłacić organizatorowi w terminie 3 dni od daty nie rozegranego meczu. Nie uregulowanie kary powoduje automatyczne wycofanie drużyny z rozgrywek i zawodników w następnych edycjach Mistrzostw.

10) podczas spotkania kierownik drużyny i zawodnicy rezerwowi zajmują miejsca na ławkach w strefie zmian

Przy ławce rezerwowej danej drużyny może stać maksymalnie jedna osoba (trener lub kierownik), pozostali muszą siedzieć na ławce.

11) jednocześnie na boisku przebywa 5 zawodników (4 w polu gry + bramkarz).

12) ilość zmian podczas spotkania jest nieograniczona (zmiany tylko w „strefie zmian”). Zawodnik wchodzący na bosko może włączyć się do gry nie wcześniej niż zawodnik schodzący opuści pole gry.

13)bramkarz może zmienić się miejscami z zawodnikiem z pola gry w strefie zmian pod warunkiem, iż ubiór zawodnika (bramkarza) będzie się różnić od pozostałych zawodników.

14) jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników drużyna liczy mniej niż trzech zawodników gra zostaje zakończona.

15) nie ma pozycji spalonej

 

16) rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeżeli zawodnik: a) kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika b) podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi c) skacze na przeciwnikad) atakuje (nawet barkiem) przeciwnika e) uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika f) popycha przeciwnika g) przytrzymuje przeciwnika h) pluje na przeciwnika i) za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym) j) rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)

17) rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej jeśli bramkarz: a) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera, b) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonywanego przez współpartnera, c) dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy (za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka lub prowadzi piłkę na połowie przeciwnika)

Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:

a) gra w sposób niebezpieczny b) celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki) c) przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk

d) popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika e)gdy piłka zagrana dotknie pułapu, grę należy przerwać i wznowić rzutem pośrednim w miejscu dotknięcia piłki przez drużynę przeciwną na linii bocznej na wysokości dotknięcia pułapu f) rzut wolny pośredni za przewinienie w polu karnym wykonywany jest z najbliższego punktu linii pola karnego

18) Zawodnik zostaje napomniany i otrzymuje żółtą kartkę (wykluczenie na 1 minutę) jeżeli:

a) jest winny niesportowego zachowania b) słownie lub gestem demonstruje swoje niezadowolenie c) uporczywie narusza przepisy gry d) opóźnia wznowienie gry f) nie zachowuje wymaganej odległości ( 3 m) przy wznawianiu gry rzutem rożnym, rzutem wolnym lub rzutem z autu g) wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego h) rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego

19) Zawodnik zostaje wykluczony z gry i dostaję czerwoną kartkę jeżeli:

a) gra brutalnie b) pluje na przeciwnika lub inną osobę c) zachowuje się wybitnie niesportowo d) używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka e) pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką f) otrzymuję drugie napomnienie (2 żółtą kartkę w tym samym meczu)

20) gra zostaje wznowiona kiedy wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się w odległości 3 m od piłki zanim będzie w grze

21) jeżeli wykonanie rzutu wolnego lub rzutu z autu trwa dłużej niż 4 sekundy to rzut otrzymuje drużyna przeciwna

22) po wyjściu piłki na aut bramkowy bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką. Jeśli bramkarz złapał piłkę ręką i nie opuści ona boiska, to piłka jest cały czas w grze. W tym przypadku bramkarz nie musi podawać piłki ręką, czyli może: a) wykopać piłkę z ręki (i nawet strzelić bramkę z takiego wykopu) b) wykopać piłkę z podłoża (również z takiego wykopu bramka jest zdobyta prawidłowo) c) podawać piłkę nogą do zawodnika d) podawać piłkę ręką do zawodnika e) samemu wprowadzić piłkę

23) bramkarz z rzutu piłki ręką od bramki nie może bezpośrednio zdobyć gola

VI. PUNKTACJA: – zwycięstwo: 3 pkt., remis: 1 pkt., porażka: 0 pkt., walkower : – 1 pkt.

VII.KLASYFIKACJA: – o kolejności w końcowej tabeli decyduje kolejno:

– ilość punktów

– różnica bramek

– większa ilość strzelonych bramek

– mniejsza ilość straconych bramek

– mecz bezpośredni lub „mała tabelka”

 

VIII. WYRÓŻNIENIA: – puchar trofea sportowe dla mistrza rozgrywek

– puchary za zajęcie II i III miejsca w rozgrywkach

– dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca

– trofeo sportowe dla najlepszego strzelca mistrzostw

IX. WPISOWE: 750 zł. od drużyny.

Wpłaty w kasie lub na konto organizatora Miejskiego TKKF:

Bank Pekao SA I o Tomaszów Maz. Nr 21124031451111000027788925.

Płatność w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2012 r.

UWAGA! Organizator ma prawo nie dopuścić zespołu do gry, gdy wpisowe nie zostanie

uregulowane w wyżej wymienionym terminie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) nie przewiduje się przekładania meczu.

2) organizator zabezpiecza piłkę do gry

3) protesty w sprawie rozegranego meczu przyjmuje organizator na piśmie w ciągu 3 dni odrozegranego spotkania. Po tym terminie spory dotyczące meczu nie będą rozstrzygane.

4) uczestnicy rozgrywek nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! Organizator prosi o dokonanie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.

5) w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, mecze, które ta drużyna rozegrała, anuluje się (traktuje się je jako nierozegrane).

6) KIEROWNIK drużyny reprezentuje zespół na zewnątrz. Decyduje o nazwie składzie osobowym zespołu w obecnej oraz następnych edycjach rozgrywek.

UWAGA! Za dopuszczenie zawodnika do gry bez aktualnych badań, a także bez podpisanego oświadczenia i pisemnej zgody opiekuna prawnego odpowiedzialny jest kierownik a w przypadku nieobecności, kapitan drużyny.

Kierownik zespołu jest również odpowiedzialny za kulturę na boisku, porządek w szatni, wypełnianie protokołów meczowych, badania lekarskie, oświadczenia, zgody opiekunów oraz wpłacenie wpisowego w przypadku nieobecności kapitan zespołu.

O zmianach kierowników w zespołach musi być powiadomiony organizator.

Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również zapoznanie zawodników swojej drużyny z regulaminem mistrzostw.

Kierownikiem zespołu musi być osoba pełnoletnia

Wykaz kierowników drużyn stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7) w przypadku zgłoszenia się do rozgrywek w sezonie 2013/2014 – 20 drużyn, rozgrywki przeprowadzone zostaną w dwóch „Ligach”. W I Lidze wystąpi max. 12 pierwszych zespołów-

II Ligę utworzą kolejne zespoły.

8) w przypadku niesportowego zachowania się zawodników organizator ma prawo na podstawie opinii sędziego i obserwatorów wykluczyć drużynę lub poszczególnych zawodników z rozgrywek

9) za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada

10) organizator zastrzega sobie możliwość zmian w terminarzu rozgrywek oraz prawo interpretacji niniejszego regulaminu

11) na całym obiekcie Gimnazjum Nr 7 zabrania się całkowitego spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu

12) organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć z zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

13) w sprawach spornych decyduje organizator, którego reprezentuje Prezes Zarządu i 2 obserwatorów technicznych, w porozumieniu z Komisją Sportową (powołaną przed rozgrywkami) i sędziami zawodów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu z kierownikami drużyn 12 listopada 2012 r.