8 stycznia 2013 11:22

Regulamin 13. Drużynowych Amatorskich Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach

R E G U L A M I N

13. DRUŻYNOWYCH AMATORSKICH MISTRZOSTW

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

W KRĘGLACH

I. CELE:

– kształtowanie i doskonalenie cech psycho-motorycznych startujących zawodników

– popularyzacja kręglarstwa rekreacyjnego

– współzawodnictwo pomiędzy drużynami zakładowymi, osiedlowymi, Ognisk TKKF

na terenie miasta

– wyłonienie najlepszego zespołu amatorskiego na sezon startowy 2011/2012

II. ORGANIZATORZY: Zarząd Ogniska TKKF “OLIMP”, Zarząd Miejski TKKF, Ośrodek

Sportu i Rekreacji.

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

III. TERMIN I MIEJSCE: turnieje rozgrywane będą na kręgielni OSiR-u w Tomaszowie Maz.

w niżej podanych terminach:

1. kolejka – 15 listopada 2012 r. 5. kolejka – 17 stycznia 2013 r.

2. kolejka –29 listopada 2012 r. 6. kolejka – 31 stycznia 2013 r.

3. kolejka – 13 grudnia 2013 r. 7. kolejka – 28 lutego 2013 r.

4. kolejka – 3 stycznia 2013 r. 8. kolejka – 14 marca 2013 r.

IV. UCZESTNICTWO: – w turnieju startują zgłoszone drużyny składające się z członków Ognisk

TKKF oraz osób nie stowarzyszonych

– w drużynie nie mogą startować zawodnicy, którzy są zgłoszeni do PZK, a ich przerwa

startowa w imprezach organizowanych przez PZK nie może być mniejsza niż dwa lata

– w imprezie mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne zaświadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie podpisane

oświadczenie o zdolności do udziału w rozgrywkach

– podczas startu obowiązuje strój stosowany w tej dyscyplinie sportowej

– zawodnik w danym sezonie może być zgłoszony tylko w jednej drużynie i w niej

występować

UWAGA! W ostatnich dwóch kolejkach nie mogą występować zawodnicy, którzy nie rozegrali

minimum jednego meczu w sześciu rozegranych wcześniej kolejkach.

V. SPOSÓB PRZEPROWADENIA: – zgłoszone drużyny startują w czteroosobowych składach

podanych przed rozpoczęciem każdego turnieju ( w zespołach mogą startować również

zawodniczki)

– w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do gry zespół który stawi się na zawody

w dwuosobowym składzie

– do punktacji drużyny zaliczane będą trzy najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników

danej drużyny (najsłabszy wynik nie będzie brany pod uwagę)

– w każdym turnieju każdy z zawodników wykonuje 40 rzutów do pełnego ustawienia

kręgli na czterech kolejnych torach (10 rzutów na każdym torze)

– czas na wykonanie 40 rzutów wynosi 20 minut

– turniej rozgrywany będzie systemem blokowym

– kolejność startujących drużyn oraz numer toru ustalona będzie na pierwszym turnieju

w drodze losowania wg załączonego schematu

VI.KLASYFIKACJA: – o zajęciu pierwszego miejsca w poszczególnych turniejach decyduje

największa suma strąconych kręgli trzech zawodników danej drużyny. W przypadku

uzyskania jednakowego wyniku przez dwie lub więcej drużyn o kolejności decyduje

większa ilość strąconych 9, 8, 7 itd. przez zawodników danej drużyny których wynik

został zaliczony do punktacji drużynowej.

– 2 –

– w klasyfikacji końcowej zwycięża drużyna która zdobyła największą ilość punktów we

wszystkich turniejach. W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów przez dwie

lub więcej drużyn o kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość strąconych kręgli

przez zawodników drużyny we wszystkich turniejach

VII. PUNKTACJA: I m – 7 pkt., II m – 6 pkt., III m – 5 pkt., IV m – 4 pkt., V m – 3 pkt.,

VI m – 2 pkt., VII m – 1 pkt., walkower – 0 pkt.

VIII. SPRAWY SĘDZIOWSKIE: – turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami

PZK obowiązującymi w kręglarstwie rekreacyjnym

– sędzią głównym turnieju jest Stanisław Józwik. Sędziowie asystenci, Artur Wojtalczyk,

Henryk Piotrowski.

– w poszczególnych turniejach sędziują zawodnicy przeciwnych drużyn wyznaczeni

przez sędziego turnieju

IX.WYRÓŻNIENIA: – trofea sportowe i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.

Uwaga! W przypadku uczestniczenia w zespole więcej niż 4 osób, nagradzani będą

tylko ci zawodnicy którzy rozegrali w sezonie minimum 4 spotkania.

X. WPISOWE: – 90 zł. od drużyny, które należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do

13 grudnia 2012 r. Zespoły Ognisk TKKF 80 zł.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: – uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczę-

śliwych wypadków.

UWAGA! Organizator prosi o dokonanie ubezpieczenia dodatkowego we własnym

zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za

wszelkiego rodzaju kontuzje powstałe podczas trwania zawodów.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na

trybunach obiektu

– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz wykonywania

decyzji kierownictwa imprezy, sędziów lub osób z obsługi

– poza organizatorami i sędziami za barierką mogą przebywać tylko zawodnicy

wykonujący rzuty na poszczególnych torach

– zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu w hali kręgielni

– nie wolno uczestniczyć w zawodach w obuwiu w którym przyszliśmy z zewnątrz

UWAGA! Zespół na zewnątrz reprezentuje kierownik- kapitan drużyny, który decyduje

o nazwie, składzie osobowym ekipy w obecnej oraz następnych edycjach rozgrywek.

Kierownik -kapitan zespołu odpowiedzialny jest za dopuszczenie zawodnika do gry bez

aktualnych badań lub oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach.

Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również zapoznanie zawodników

z regulaminem mistrzostw.

organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć

z zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także

o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

– organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygania

spraw spornych oraz decyzji w sprawach nie ujętych.