8 stycznia 2013 01:25

Regulamin 19. Amatorskich Indywidualnych Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar Firmy „STALBUD”

R E G U L A M I N

19. AMATORSKICH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

w KRĘGLACH

o Puchar Firmy „STALBUD”

I.CELE:

– zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych

rozgrywek

– popularyzacja kręglarstwa rekreacyjnego

– wyłonienie najlepszych uczestników wśród osób uprawiających kręglarstwo na

terenie miasta w sezonie 2012/2013

II. ORGANIZATOR:

ZARZĄD MIEJSKIEGO TKKF, OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

III. TERMIN I MIEJSCE: – na kręgielni OSiR-u w Tomaszowie Maz. odbędzie się

10 turniejów klasyfikacyjnych w następujących terminach:

I turniej – 8 listopada 2012 r. VI turniej – 24 stycznia 2013 r.

II turniej – 22 listopada 2012 r. VII turniej – 7 lutego 2013 r.

III turniej – 6 grudnia 2012 r. VIII turniej – 7 marca 2013 r.

IV turniej – 20 grudnia 2012 r. IX turniej – 21 marca 2013 r.

V turniej – 10 stycznia 2013 r. X turniej – 28 marca 2013 r.

IV. UCZESTNICTWO: – w mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z brakiem

przeciwwskazań lekarskich – rocznik 1999 i starsi

– w przypadku zawodników, którzy w przeszłości wyczynowo uprawiali kręglarstwo

obowiązuje dwuletnia przerwa od ostatniego startu w rozgrywkach mistrzowskich

Polskiego Związku Kręglarskiego

– uczestnicy muszą posiadać estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe (nie wolno

uczestniczyć w zawodach w obuwiu w którym przyszliśmy z zewnątrz)

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA: a) w cyklu mistrzostw odbędzie się 10 turniejów

klasyfikacyjnych

b) zgłoszenia imienne przyjmowane będą przed rozpoczęciem każdego turnieju klasyfika-

cyjnego w godz. 18.00 – 18.15. W wyjątkowych przypadkach (uzgodnione z sędzią

zawodów) można zgłoszenia dokonać po godz. 18.15.

c) zawodnicy startują wg kolejności zgłoszeń u sędziego zawodów. Zgłoszenie zawodnika

do gry musi być osobiste z równoczesnym uregulowaniem wpisowego.

UWAGA! Kwota wpisowego musi być odliczona.

d) do zawodników należy pilnowanie swojej godziny startu. Sędzia ma obowiązek trzy-

krotnego wywołania zawodnika do gry. W przypadku nieobecności, startujący przecho-

dzi na koniec listy zgłoszeniowej.

e) poza organizatorami i sędziami za barierką mogą przebywać tylko zawodnicy

wykonujący rzuty na poszczególnych torach

f) w każdym turnieju kobiety i dziewczęta wykonują po 40 rzutów (2 x 20), a mężczyźni

i chłopcy po 40 rzutów (4 x 10) do tzw. pełnych w systemie łańcuchowym. Na torze

Nr 1 startujący ma prawo do trzech rzutów rozgrzewkowych.

g) czas na oddanie 40 rzutów wynosi 20 minut

UWAGA! Przy dużej ilości zawodników, organizator bierze pod uwagę starty w systemie

blokowym (2 x 20) oraz rozgrywanie turnieju na wszystkich torach

VI. KLASYFIKACJA: a) punktacja w każdym turnieju klasyfikacyjnym:

1 m- 150 pkt., 2 m-140 pkt., 3 m-135 pkt., itd. do 29 miejsca- 5 pkt.

Od 30 miejsca 5 punktów za uczestnictwo.

b) w przypadku uzyskania jednakowej ilości wyników o kolejności zadecyduje większa

ilość 9, 8, 7 itd.

c) zwycięzcą turnieju mistrzostw zostaje zawodnik, który uzyska największą ilość

punktów po 10 turniejach klasyfikacyjnych , zaliczając 8 najlepszych wyników .

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności decydować będzie ilość

wyższych lokat uzyskanych w turniejach.

d) sklasyfikowani zostaną tylko uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 6 turniejach.

VII. SPRAWY SĘDZIOWSKIE: a) sędziami turnieju są: Artur Wojtalczyk, Henryk Piotrowski,

Sebastian Wiskowski, Stanisław Józwik

b) sędziowie wyznaczają osoby do sędziowania. Uczestnicy, którzy zakończyli swój

udział w danym turnieju mają obowiązek sędziowania zawodnikowi rozpoczynającemu

start w zawodach

c) w mistrzostwach obowiązują przepisy Polskiego Związku Kręglarskiego poza przypadkami

ujętymi w niniejszym regulaminie

VIII.WYRÓŻNIENIA: -trofea sportowe i dyplomy za zajęcie I, II, III, IV, V i VI miejsca w kat.

mężczyzn i za zajęcie I, II, III miejsca w kat. kobiet.

UWAGA! W przypadku sklasyfikowania w całym turnieju mniej niż 6 zawodniczek,

nagrodzona zostanie tylko zwyciężczyni mistrzostw.

PUCHAR FIRMY „PARKIET DOM” dla zawodnika lub zawodniczki którzy uzyskali

największą sumę strąconych kręgli we wszystkich10 turniejach klasyfikacyjnych.

Statuetka przechodnia za najlepszy wynik sezonu ufundowana przez Andrzeja

Kucharczyka

IX. WPISOWE: 4 zł. od osoby, które należy wpłacić przy zapisywaniu się przed zawodami.

(Uwaga! Kwota musi być odliczona) Wysokość wpisowego może ulec zmianie.

3 zł. zniżka dla członków TKKF z ważną legitymacją (uzupełniona adnotacja o opłaconych

składkach za dany rok)

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: a) uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw

nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! Organizator prosi o dokonanie dodatkowego ubezpieczenia we własnym

zakresie.

Uczestniczyć w turniejach mogą tylko osoby z brakiem przeciwwskazań lekarskich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia oraz wszelkiego rodzaju

kontuzje powstałe podczas trwania turnieju.

b) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na trybunach obiektu

c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz wykonywania

wszelkich decyzji kierownictwa imprezy, sędziów lub osób z obsługi

d) wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać

go podczas mistrzostw

e) wpłacenie wpisowego-zgłoszenie się do zawodów- jest równoznaczne z przyjęciem

postanowień regulaminu

f) zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu w hali kręgielni

g) organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć z

zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także

o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

h) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu dokonywania

w nim zmian, rozstrzygania spraw spornych oraz decyzji w sprawach nie ujętych