8 stycznia 2013 11:10

Regulamin Amatorskich Drużynowych Mistrzostw Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o Puchar Firmy „PRZEWOZY OSOBOWE WALCZAK” – sezon 2012/2013

R E G U L A M I N

AMATORSKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

w TENISIE STOŁOWYM

o PUCHAR FIRMY „PRZEWOZY OSOBOWE WALCZAK”

SEZON 2012/2013

I. CELE: – zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych rozgrywek

– popularyzacja tenisa stołowego w formie rekreacyjnej

– współzawodnictwo pomiędzy zespołami zakładowymi, osiedlowymi, szkolnymi, Ognisk

TKKF na terenie miasta

II. ORGANIZATOR: ZARZĄD MIEJSKIEGO TKKF, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w TOMASZOWIE MAZ.

Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

III. TERMIN I MIEJSCE: – wg szczegółowego kalendarza rozgrywek

IV. UCZESTNICTWO: a) w rozgrywkach uczestniczą zespoły, zakładowe, osiedlowe, szkolne

Ognisk TKKF

b) zawodnicy, którzy w przeszłości brali udział w rozgrywkach PZTS lub OZTS muszą posiadać

6-miesięczną przerwę od ostatniego rozegranego meczu w tych rozgrywkach (nie dotyczy

uczestników rocznik 1962 i starszych)

c) zawodnik, który jeden raz przynajmniej wystąpił w określonej drużynie nie może już w tej

edycji rozgrywek reprezentować innej drużyny

d) w turnieju mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie

o zdolności do udziału w rozgrywkach, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie

o zdolności do udziału w imprezie podpisane przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego

e) za dopuszczenie do gry bez aktualnych badań lub oświadczenia odpowiedzialny jest kierownik

drużyny

f) odpowiedzialnym za kulturę rozegranego spotkania, wypełnianie protokółu meczowego

i dostarczenie go organizatorowi odpowiedzialny jest kierownik zespołu.

Kierownik zespołu reprezentuje zespół na zewnątrz. Decyduje o nazwie oraz składzie

osobowym drużyny w obecnej oraz następnych edycjach rozgrywek.

Kierownik drużyny musi być osobą pełnoletnią.

Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również zapoznanie zawodników

z regulaminem mistrzostw.

g) obowiązuje zakaz gry w białych koszulkach

V.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA: a) w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach uczestniczy 10 drużyn

b) rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch rundach systemem “każdy z każdym”

c) drużyna rozgrywa mecz w 3 osobowym składzie

d) zawodnik, który został raz zmieniony nie może powrócić do gry w danym meczu

e) zespół posiadający w składzie dwóch lub jednego zawodnika nie przegrywa meczu walkowe-

rem, a jedynie oddaje małe punkty za gry, których nie może rozegrać

f) spotkanie jest rozgrywane systemem “każdy z każdym “ oraz gra deblowa

g) debel rozgrywa się po trzech grach indywidualnych

h) w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, mecze które ta drużyna rozegrała, anuluje

się (traktuje się je jako nie rozegrane). Rozegrane wszystkie mecze I rundy zalicza się.

i) w rundzie rewanżowej w danym zespole nie mogą występować zawodnicy, którzy minimum

nie rozegrali jednego spotkania w tym zespole w I rundzie (zawodnik musi być wpisany do

protokółu meczowego). Nie dotyczy zawodników, którzy występowali w danym zespole

w poprzednim sezonie.

 

VI. SĘDZIOWIE: – drużyny losują z którego zespołu zawodnik lub opiekun będzie sędziował pierwsze

spotkanie. Dalej sędziowanie powinno odbywać się na przemian.

VII. KLASYFIKACJA:

zwycięstwo – 3 pkt. duże

– porażka – 1 pkt. duży

– remis – 2 pkt. duże

– walkower – 0 pkt.

– w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej ilości punktów dużych

o kolejności decydują punkty małe, gdy i to nie da rozstrzygnięcia, to odbędzie się dodatkowy

mecz bez gry deblowej

VIII. WYRÓŻNIENIA: – trofea sportowe i dyplomy firmy „PRZEWOZY OSOBOWE WALCZAK”

za zajęcie I, II, III, IV, V, VI miejsca

– upominek (trofeo sportowe) dla zawodnika, który zdobył najwięcej punktów w grach

pojedynczych I i II rundy

IX. WPISOWE : 50 zł. – od drużyny. Wpłaty w kasie lub na konto organizatora Miejskiego TKKF:

Bank Pekao SA I o Tomaszów Maz. Nr 21124031451111000027788925.

Wpłata do 16 grudnia 2012 r. Po tym terminie pobierana będzie dodatkowa opłata w wyso-

kości 20 zł.

UWAGA! Organizator ma prawo nie dopuścić zespołu do dalszych gier, gdy wpisowe nie

zostanie uregulowane w wyżej wymienionym terminie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: a) obowiązują ogólne przepisy PZTS

b) mecz nie może rozpocząć się później niż z 15 minutowym opóźnieniem

c) nie przewiduje się przekładanie meczy; dopuszcza się natomiast rozegranie spotkania, za

zgodą obu drużyn, w terminie wcześniejszym lub najpóźniej przed rozpoczęciem następnej

kolejki

d) drużyna, która dwukrotnie pod rząd lub trzykrotnie w ciągu rozgrywek nie stawi się na

zawody, pozostaje wycofana z gry

e) protokóły z meczu mają obowiązek dostarczyć gospodarze zawodów (wymienieni w termi-

narzu na pierwszym miejscu) w ciągu 2 dni od rozegranego spotkania.

Uwaga! W przypadku nie dostarczenia protokółu przez gospodarza drużyna gości otrzyma

walkower 10 : 0.

f) protokóły należy składać do biura Zarządu Miejskiego TKKF ul. Warszawska 7 m 15

(skrzynka pocztowa)

g) protokóły należy wypełniać czytelnie długopisem

h) protesty w sprawie rozegranego meczu przyjmuje organizator na piśmie w ciągu 3 dni od

rozegranego spotkania

i) spory rozstrzygane będą przez organizatora wspólnie ze stronami zainteresowanymi

j) w przypadku niesportowego zachowania się zawodników organizator ma prawo na podstawie

opinii sędziego i obserwatorów wykluczyć drużynę lub poszczególnych zawodników

z rozgrywek

k) uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

Uwaga! Organizator prosi o dokonanie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.

l) organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć

z zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także

o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV

m) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz decyzji w

sprawach nie ujętych

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu z kierownikami drużyn 22 listopada2012 r.