21 grudnia 2012 07:27

Statut

STATUT

MIEJSKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

w TOMASZOWIE MAZ.

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Sportowy nosi nazwę “Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej”, w skrócie “Miejskie TKKF”.

 

 

 

§ 2

Siedzibą Miejskiego TKKF jest miasto Tomaszów Mazowiecki, a terenem działania obszar miasta Tomaszowa Maz. Miejskie TKKF może posiadać ośrodki rekreacyjno-sportowe, szkoleniowe i wypoczynkowe na całym terenie Rzeczpospolitej.

 

 

 

§ 3

Miejskie TKKF jest Związkiem Sportowym kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

Miejskie TKKF jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Miejskie TKKF samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

 

 

§ 4

Miejskie TKKF jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania i organizowania wszelkiego rodzaju form Sportu dla Wszystkich oraz zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej celem prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki.

 

 

 

§ 5

Miejskie TKKF może być członkiem krajowych i zagranicznychstowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze.

§ 6

Miejskie TKKF dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, powierzać swym członkom prawnym wykonywanie zadań zleconych.

 

 

§ 7

Miejskie TKKF używa godła, flagi, barw oraz odznak i znaków organizacyjnych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

 

Rozdział II

Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Miejskiego TKKF jest:

1. Upowszechnienie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.

2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz

rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej

osób starszych, dorosłych, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych.

3. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów Sportu dla

Wszystkich.

4. Promowanie i organizacja wolontariatu sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych

fizycznie.

 

§ 9

Miejskie TKKF realizuje swe cele poprzez:

1. Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej oraz wszelkich formach Sportu dla

Wszystkich, opracowywanie nowych form działalności programowej.

2. Organizowanie nauczania w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji

ruchowej.

3. Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, lig, spartakiad, konkursów, rajdów, spływów

i innych masowych imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

4. Organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instruktorów, wykładowców,

sędziów oraz animatorów dla realizacji programów rozwoju Sportu dla Wszystkich.

5.Prowadzenie informacji o działalności Miejskiego TKKF, organizowanie i prowadzenie

poradnictwa w zakresie kultury fizycznej, organizowanie konferencji, sympozjów i

seminariów w powyższym zakresie.

6.Prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności o tematyce sportowo – rekreacyjnej.

7.Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, zlecanie zadań celowych członkom Miejskiego TKKF i innym podmiotom realizującym cele statutowe Miejskiego TKKF.

8.Organizowanie i prowadzenie ośrodków sportowo – rekreacyjnych, szkoleniowych i wypoczynkowych oraz różnorodnych form obozownictwa.

9.Wspomaganie działalności zrzeszonych członków w realizacji ich statutowych zadań.

Reprezentowanie członków wobec urzędów i instytucji, związków zawodowych i sportowych, fundacji, a także innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych w kraju i zagranicą.

10.Realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sporu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.

11.Miejskie TKKF realizując cele statutowe może współdziałać z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:

a) kultury fizycznej i sportu

b) ochrony i promocji zdrowia

c) wypoczynku dzieci i młodzieży

d) rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych

e) promocji i organizacji wolontariatu

 

 

 

 

§ 10

Miejskie TKKF może prowadzić działalność statutową poprzez organy wykonawcze oraz swoich członków zwyczajnych. Dla uzyskania środków finansowych koniecznych dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym może powoływać fundacje, zakłady, agencje, wstępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

Całość dochodu z działalności gospodarczej jest przeznaczona na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11

Członkowie Miejskiego TKKF dzielą się na:

1. członków zwyczajnych.

2. członków wspierających.

3. członków honorowych

§ 12

1.Członkami zwyczajnymi Miejskiego TKKF są Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury

Fizycznej posiadające osobowość prawną, których siedzibą jest miasto Tomaszów Mazowiecki

Mazowiecki.

2. Członkiem zwyczajnym Miejskiego TKKF może być również stowarzyszenie, którego z jednym z celów działania jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej.

 

 

§ 13

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Miejskiego TKKF dokonuje Zarząd w drodze

uchwały po stwierdzeniu, że osoba zainteresowana:

l/ złożyła pisemną deklarację przystąpienia, oraz zobowiązała się przestrzegać statutu

Miejskiego TKKF, obowiązujących regulaminów oraz uchwał władz Miejskiego TKKF,

2/jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną,

3/ posiada statut, który nie jest sprzeczny ze statutem Miejskiego TKKF,

4/ złożyła zobowiązanie do regularnego płacenia składek członkowskich

2. Od uchwały Zarządu odmawiającego przyjęcia w poczet członków Miejskiego TKKF

przysługuje, osobie zainteresowanej odwołanie do Zjazdu Delegatów Miejskiego TKKF.

Odwołanie, o którym mowa wyżej wnosi się za pośrednictwem Miejskiego TKKF w

terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały odmawiającej. Odwołanie po tym terminie

pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

l/ uczestniczenia w Zjeździe Delegatów Miejskiego TKKF z głosem stanowiącym oraz

czynnym i biernym prawem wyborczym,

2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Miejskiego TKKF

3/brać czynny udział we wszelkich przedsięwzięciach wspólnych organizowanych przez

Miejskie TKKF zgodnie z przyjętymi zasadami,

2. Prawa określone w ust. l pkt. l członkowie zwyczajni realizują przez swych delegatów

wybranych na Walnych Zebraniach.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. przestrzeganie postanowień statutu Miejskiego TKKF oraz uchwał jego władz,

2. regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Miejskiego TKKF,

3. branie czynnego udziału w działalności Miejskiego TKKF oraz organizowanych

wspólnych przedsięwzięciach,

4. prowadzenie własnej działalności statutowej w zakresie kultury fizycznej, jej

upowszechniania i rozwoju.

 

 

§ 16

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, która zadeklaruje

pomoc finansową czy rzeczową dla Miejskiego TKKF i będzie taką pomoc realizować.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze chwały po

złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. l.

Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z deklarowanej pomocy,

działanie dla dobra Miejskiego TKKF i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesem

Miejskiego TKKF.

3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia, z głosem doradczym w Zjeździe

Delegatów Miejskiego TKKF. Powyższe prawa członek wspierający realizuje przez

ustanowionego w tym celu przedstawiciela.

 

 

§ 17

1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Miejskiego TKKF, Zarząd w drodze

uchwały może przyznać członkostwo honorowe (członek honorowy)

2. Członek honorowy posiada prawa członka wspierającego.

 

 

§ 18

Członkostwo wygasa na skutek:

l/ rezygnacji złożonej na piśmie,

2/ utraty osobowości prawnej, a w przypadku osoby fizycznej, śmierci,

3/ skreślenia z rejestru członków przez Zarząd wobec niepłacenia składek członkowskich

przez okres l roku, bądź zaprzestania działalności w zakresie kultury fizycznej,

4/ z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka

postanowień statutu, uchwał władz Miejskiego TKKF lub działania na jego szkodę.

 

§ 19

1. O posiedzeniu Zarządu, na którym ma być podjęta uchwała o skreśleniu członka bądź

jego wykluczeniu, zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie na 14 dni

wcześniej w celu złożenia pisemnych wyjaśnień.

2. Uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia są skuteczne z chwilą ich podjęcia. O

podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.

3. W terminie dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub

wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie od uchwały. Odwołanie wnosi się

do Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Zarządu, który własną uchwałę może zmienić.

Odwołanie od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu, którego Zarząd nie uwzględnił

pozostawia się do rozpoznania przez najbliższy Zjazd Delegatów. O terminie i miejscu

Zjazdu Delegatów, na którym ma być rozpoznawane odwołanie powiadamia się

odwołującego, który może w Zjeździe Delegatów uczestniczyć i popierać swoje

odwołanie.

 

 

§ 20

W przypadku wygaśnięcia członkostwa członka zwyczajnego, który używał w nazwie zwrotu

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej”, traci on prawo do dalszego używania tej

nazwy oraz symboli organizacyjnych.

 

 

ROZDZIAŁ IV.

Władze Miejskiego TKKF.

§ 21

Postanowienia ogólne.

1. Władzami Miejskiego TKKF są:

a/ Zjazd Delegatów,

b/ Zarząd,

c/ Komisja rewizyjna.

2. Władze są stałymi organami kolegialnymi.

3. Zarząd ustala zasady przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej do władz

Miejskiego TKKF.

4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje uchwała

Zjazdu.

5. Kadencja władz trwa 4-ry lata.

6. Członek władz pełni swe funkcje honorowo z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu,

którego może powołać Zarząd.

7. Uczestnictwo w posiedzeniach władz jest obowiązkowe.

8. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia uznaje się także za dokonane, o ile

nastąpiło w drodze nadania pocztowej przesyłki na oficjalnie podany ostatni adres

zamieszkania, przy zachowaniu terminu określonego statutem lub uchwałą właściwej

władzy.

 

 

§22

1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a/ rezygnacji,

b/ ustania członkostwa,

c/ odwołania,

d/ utraty praw obywatelskich,

e/ zgonu.

2. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz,

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza,

której jest on członkiem.

4. Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres do 6-ciu miesięcy.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władzy, władzy tej przysługuje prawo

kooptacji z tym, że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może

przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

Zjazd Delegatów.

§ 23

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Miejskiego TKKF uprawnioną do podejmowania

uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Miejskiego TKKF.

2. Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny.

 

 

§ 24

1. Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Miejskiego TKKF raz na cztery lata.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia Delegatów pisemnie nie

później niż na 15 dni przed datą Zjazdu.

3. Zjazd Delegatów jest prawomocny w przypadku obecności w pierwszym terminie co

najmniej1/2uprawnionych do głosowania.

4. W Zjeździe biorą z głosem stanowiącym Delegaci wybrani przez członków zwyczajnych.

5. Mandat Delegata wygasa z dniem wyboru nowego Delegata.

6. Każdy Delegat ma jeden głos.

7. Bez posiadania mandatu Delegata w Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym i

bierny prawem wyborczym:

członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

8. W Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym:

a/ przedstawiciele TKKF,

b/ zaproszeni goście.

9. Zjazd obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na podstawie każdorazowo

uchwalonego regulaminu, którego projekt przygotowuje Zarząd.

10. Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe na podstawie uchwały

Zjazdu, podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Trybem tym nie może być objęta

sprawa zmiany statutu.

11. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w

następnej kadencji.

12. Zjazd podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

13. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

 

 

§ 25

Do kompetencji Zjazdu należy:

a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b/ udzielanie i odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości

względnie poszczególnym jego członkom,

c/ wybór członków Zarządu w liczbie od 11 do 21 osób,

d/ wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,

e/ uchwalenie kierunków działania,

f/ odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g/ rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa,

h/ uchwalanie zmiany statutu,

i/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Miejskiego TKKF i przeznaczeniu jego majątku,

j/ podejmowanie uchwał w innych sprawach nie znajdujących się w zakresie działania innych

władz Miejskiego TKKF.

 

 

§ 26

l. Zjazd nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd na żądanie:

a/ poprzedniego Zjazdu Delegatów,

b/ z własnej inicjatywy,

c/ Komisji Rewizyjnej,

d/ nie mniej niż 1/2 liczby członków zwyczajnych bezpośrednich.

2. Żądanie zwołania Zjazdu winno być złożone na piśmie z podaniem przedmiotu obrad

oraz jego uzasadnieniem.

3. Zjazd zwoływany jest w terminie 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i obraduje

wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

4. Zjazd nadzwyczajny przeprowadza się według zasad przewidzianych w statucie dla

Zjazdu zwyczajnego.

 

 

 

Zarząd.

§ 27

Zarząd kieruje całokształtem działalności Miejskiego TKKF w okresach między Zjazdami i

odpowiada za swą pracę przed Zjazdem Delegatów.

 

 

§ 28

Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań,

kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

 

 

§ 29

1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia są protokołowane.

2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia i porządku obrad dokonywane są z 3-dniowym

wyprzedzeniem.

3. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu, prezes lub jego zastępca powiadamia

przewodniczącego Komisji i Rewizyjnej.

4. Prezes lub wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu także na wniosek pisemny Komisji

Rewizyjnej w terminie 20 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

§ 30

Zarząd zobowiązany jest w terminie l-go miesiąca od chwili jego wyboru zawiadomić sąd

rejonowy i organ nadzorujący o zmianie w swoim składzie oraz zmianie adresu siedziby

władz.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

1. działanie w imieniu Miejskiego TKKF i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. zarządzanie majątkiem Miejskiego TKKF,

3. wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów oraz władz Miejskiego TKKF,

4. uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,

5. ustalenie wysokości składek członkowskich,

6. przyjmowanie, skreślenie i wykluczenie członków,

7. składanie Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności,

8. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i jego Prezydium,

9. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów i ustalanie zasad wyboru

Delegatów na Zjazd,

10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zjazdu

Delegatów lub uregulowanych przez Zjazd.

 

 

 

 

Prezydium Zarządu.

§ 32

1. Zarząd wybiera Prezydium Zarządu w liczbie 7 osób, składające się z członków Zarządu,

w tym: prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

2. Prezydium działa w okresie między posiedzeniami Zarządu i posiada jego uprawnienia.

3. Zarząd uchwala regulamin działania Prezydium.

 

 

 

 

Organy doradcze.

§ 33

1. Zarząd może powołać Komisje stałe i okresowe dla realizacji powierzonego zadania.

2. Skład Komisji ustala Prezydium Zarządu.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności Miejskiego TKKF z

wyjątkiem Zjazdu Delegatów.

2. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając przewodniczącego,

zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego

przez siebie regulaminu działania.

 

 

§ 35

W skład Komisji nie może wchodzić osoba:

a) będąca członkiem Zarządu Miejskiego TKKF lub pozostająca z członkiem Zarządu Miejskiego TKKF w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b) zatrudniona w Miejskim TKKF

c) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

 

 

 

 

§ 36

1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami

poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie komisji działając na jej zlecenie.

2. Z posiedzenia komisji oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych komisja sporządza

protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

 

 

 

§ 37

Członkowie komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 38

Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swej działalności i

wyników przeprowadzanych kontroli stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia

absolutorium ustępującemu Zarządowi lub jego członkom.

§ 39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ przeprowadzanie kontroli działalności Miejskiego TKKF ze szczególnym uwzględnieniem

działalności finansowej, pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami

prawa,

b/ wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze

wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądania wyjaśnień w sprawach

wątpliwych,

c/ występowania z żądaniem zwołania Zjazdu nadzwyczajnego lub posiedzenia Zarządu w

przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych a prawem, statutem lub interesem

Miejskiego TKKF.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V.

Uchwały – zasady podejmowania i warunki ich ważności.

§ 40

1. Każda władza podejmuje decyzje w formie uchwały.

2. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie

tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej

uchwałę.

§ 41

1. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów oddanych przy czym dla jej

ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do

głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.

2. Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa o l

głos od liczby głosów „przeciw”.

3. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” – w głosowaniu jawnym, przeważa głos

przewodniczącego posiedzenia, a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i

wymaga dodatkowego głosowania.

4. Uchwałę uważa się za przyjętą jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.

 

 

§ 42

1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwały w

sprawie:

a/ likwidacji Miejskiego TKKF,

b/ zmiany statutu,

c/ odwołania członka władz,

d/ zawieszenia w czynnościach członka władz,

e/ uzupełnienia porządku obrad

2. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby osób uprawnionych do

głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.

3. W głosowaniu jawnym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” oraz

wstrzymujące się.

4. W głosowaniu tajnym za głosy oddane uważa się ważne głosy „za” i „przeciw”.

 

 

§ 43

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz, podejmuje ta władza,

której jest on członkiem.

 

 

§ 44

W podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w

głosowaniu.

 

ROZDZIAŁ VI.

Reprezentowanie Miejskiego TKKF.

§ 45

1. Do reprezentowania Miejskiego TKKF upoważniony jest Prezes Zarządu.

2. Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.

§ 46

1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia

pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa

i Skarbnika, lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu.

2. Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania

zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

§ 47

Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika

działającego samodzielnie.

 

 

ROZDZIAŁ VII.

Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne.

§ 48

Miejskie TKKF stosuje następujący rodzaj wyróżnień:

a/ pochwałę,

b/ dyplom,

c/ nagrodę,

d/ odznaczenie honorowe,

e/ Tytuł-Członek Honorowy,

f/ Tytuł-Prezes Honorowy.
Wyróżnienie określone li. f nadje Zjazd Delegatów Miejskiego TKKF na wniosek Zarządu

Miejskiego TKKF.

§49

1. Za stwierdzone przewinienie mogą być stosowane kary w postaci:

a/ ostrzeżenia,

b/nagany,

c/ pozbawienia funkcji,

d/ zawieszenia w prawach członka,

e/ wykluczenia z członkostwa.

2. Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz.

3. Zarząd Miejskiego TKKF stosuje kary wobec członków zwyczajnych.

4. Od kar określonych w ust. l lit. c, d, e ukaranemu przysługuje odwołanie do Zjazdu w

terminie l-go miesiąca od daty doręczenia informacji o ukaraniu.

 

 

§ 50

1.W przypadku naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień statutu, uchwał władz

Miejskiego TKKF lub obowiązujących przepisów organów państwowych Zarządowi

przysługuję prawo:

a/ zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienie i żądanie jego usunięcia w określonym

terminie,

b/ żądanie uchylenia uchwały niezgodnej ze statutem lub innym przepisem prawa,

c/ żądanie niezwłocznego zawieszenia w czynnościach osoby pełniącej funkcje we

władzach członka zwyczajnego za wykonanie uchwały niezgodnej z prawem,

d/ wykluczenie z członkostwa.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Majątek Miejskiego TKKF.

§ 51

1.Majątek Miejskiego TKKF stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Na fundusze Miejskiego TKKF składają się :

a) składki członkowskie

b) wpisowe

c) dotacje

d) darowizny i zapisy

e) inne wpływy z działalności statutowej Miejskiego TKKF

 

3. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają Uchwały Zarządu.

4. Gdy przedmiotem uszczuplenia jest prawo własności nieruchomości lub prawo do własnościowego lokalu, względnie do dzierżawy gruntu zabudowanego lub niezabudowanego- decyzje podejmuje Zjazd Delegatów

5. Miejskie TKKF nie ma prawa:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Miejskiego TKKF w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej “osobami bliskimi”

b) przekazywania majątku Miejskiego TKKF na rzecz członków Zarządu Miejskiego i Komisji Rewizyjnej, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie nastąpiło bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c) wykorzystywania majątku Miejskiego TKKF na rzecz członków Zarządu Miejskiego i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób im bliskim na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Miejskiego TKKF.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkom jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 52

 

ROZDZIAŁ IX.

Zmiana statutu.

Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu Delegatów i podlega rejestracji w sądzie rejestrowym.

 

ROZDZIAŁ X.

Rozwiązanie Miejskiego TKKF.

§53

1. Rozwiązanie Miejskiego TKKF następuje po podjęciu uchwały przez Zjazd Delegatów.

2. Uchwała Zjazdu winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel związany z działalnością TKKF-u na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

 

Niniejszy Statut Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Tomaszowie

Mazowieckim został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Miejskiego Towarzystwa

Krzewienia Kultury Fizycznej w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 17 września 2009 roku.